Bellota bellota Assortiment de charcuterie (10 à 12 personnes) 400g environ

- jambon Serrano tranché 100g - Chorizo Bellota bellota 100g - Saucisson Bellota bellota 100g - Lomo Bellota bellota 100g

En stock

25,10 TVA incluse

Choisir un mode de retrait :